Porta Fidei Benedykt XVI streszczenie

źródło zdjęcia: www.milosrdnice-rijeka.org

Benedykt XVI napisał list apostolski w formie "Motu proprio", czyli z własnej inicjatywy, pt. "Porta Fidei". List ten ogłasza w Kościele "Rok Wiary".

W pierwszym punkcie listu papież tłumaczy, że "PODWOJE WIARY" są dla nas zawsze otwarte. Owe "Podwoje wiary" najlepiej tłumaczyć słowem "drzwi", na co też wskazuje tytuł tego listu ("Porta Fidei", czyli otwarte drzwi).

 

Próg tych drzwi można przekroczyć w chwili naszej odpowiedzi na głoszone Słowo Boże, która jest zgodą na działanie łaski Bożej w sercu. Zwraca uwagę, że przejście przez owe drzwi rozpoczyna się tak naprawdę w momencie chrztu, a kończy (a może wręcz uwieńcza) - śmierć. Później rozpoczyna się życie wieczne. Kroczenie tą drogą jest związane z wyznaniem wiary w Jednego Boga w Trzech Osobach.

 

W swym liście, Benedykt przedstawia współczesną sytuację świata i żyjącego w nim człowieka. Stwierdza, że społeczeństwo zostało dotknięte kryzysem wiary. Skutkiem owego kryzysu może być u niektórych wierzących niedostrzeżenie faktu, że dla wielu ludzi świat wiary i jej wartości nie jest już tak oczywisty jak był kiedyś i może to powodować, że żyją w pewnym zaślepieniu. Papież zaprasza tym samym cały Kościół, aby wyruszył w drogę. Benedykt uważa, że musimy na nowo odkryć smak karmienia się Słowem Bożym.


Przypomina, że to zostało dane uczniom Jezusa jako duchowy pokarm. Stwierdza, że celem świadectwa i misji uczniów Jezusa jest doprowadzić ludzi świata do WIARY W JEZUSA. Uwierzenie w Jezusa jest tym ludzkim dziełem, którego Ojciec oczekuje od każdego człowieka.

 

W kolejnym punkcie listu papież ogłasza Rok Wiary, który rozpoczyna się 11 października 2012 r., a kończy się 24 listopada 2013 roku. Z podanym terminem rozpoczęcia Roku wiary wiążą się 2 wydarzenia z historii Kościoła XX wieku: 50 lat temu rozpoczął się Sobór Watykański II, natomiast 20 lat temu papież Jan Paweł II opublikował Katechizm
Kościoła Katolickiego. Przypadające w tym roku powyższe rocznice stały się wg. Benedykta doskonałą okazją do ogłoszenia Roku wiary. Papież przedstawia cele ogłaszania Roku Wiary:
- ukazanie wszystkim wiernym siłę i piękno wiary
- wprowadzenie całej wspólnoty kościelnej w czas szczególnej refleksji i ponownego odkrycia wiary
- zaświadczenie jak bardzo istotna treść, która od wieków stanowi dziedzictwo wszystkich wierzących, musi zostać potwierdzona, zrozumiana i pogłębiona nieustannie na nowy sposób, aby dać konsekwentne świadectwo współcześnie.

 

Dla Benedykta przy ogłaszaniu Roku Wiary ważna jest okoliczność, że rozpocznie się w 50- tą rocznicę rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II. Papież Benedykt podobnie jak Jan Paweł II widzi Sobór Watykański jako wielki dar, łaskę dla Kościoła w XX w.

 

Wg Benedykta XVI odnowa Kościoła dokonuje się przez świadectwo życia wierzących. Przypomina, że grzechy ludzi Kościoła wymagają ciągłej pokuty i przeproszenia Boga. Rok Wiary może być zatem dla wierzących zaproszeniem do autentycznego i nowego nawrócenia do PANA, JEDYNEGO ZBAWICIELA. Papież przypomina, że śmierć Jezusa odkryła jaką wielką miłością Kocha Bóg człowieka. Wielkość tej miłości wzywa człowieka do nawrócenia i przemiany życia. Przez wiarę i chrzest rozpoczyna się nowe życie. Człowiek
zaczyna podążać drogą, która będzie trwać całe jego ziemskie życie. Dla wszystkich jest Nadzieja, ale tylko Kościół, który na nowo nawróci się do Jezusa, może o tym wiarygodnie zaświadczyć ludziom XXI wieku.

 

Benedykt przypomina, że źródłem zaangażowania misyjnego wierzących jest odkrycie codziennie Bożej miłości. Papież uważa, że trzeba zintensyfikować refleksję na temat wiary, aby pomóc wszystkim wierzącym w Chrystusa w stawaniu się bardziej świadomymi i ożywić ich przywiązanie do Ewangelii. Każdy powinien silnie odczuć potrzebę lepszego zrozumienia i przekazywania przyszłym pokoleniom odwiecznej wiary.

 

Papież Benedykt ponownie odkrywa przed nami misje każdego wierzącego. Przypomina o potrzebie ponownego odkrycia treści wiary. Benedykt zamierza doprowadzić wierzących do dobrowolnej sytuacji, w której powierzamy się Bogu. Aby akt wiary mógł być zupełnie dobrowolny potrzebna jest znajomość Tego komu się powierzamy. Papież pokazuje , że w akcie wiary zaangażowany jest Bóg, który otwiera ludzkie serce.

 

Papież Benedykt przypomina, że dzięki Katechizmowi wierzący w Kościele mają okazję zapoznać się z prawowierną treścią wiary. Katechizm jasno pokazuje w co wierzy Kościół Katolicki. Dla Naszego Papieża Rok wiary staje się wyzwaniem dla całego Kościoła aby odkryć przez studium części Katechizmu istotne prawdy wiary.

 

Benedykt przypomina, że we współczesnym świecie Katechizm, może być narzędziem za pomocą którego treść wiary będzie przekazywana wierzącym. Papież dostrzega, że dla współczesnych pewne i rozumne jest tylko to co jest nazwane osiągnięciem naukowym technologicznym. Stwierdza, że między prawdami wiary a prawdami prawdziwej nauki nie może być sprzeczności. Stąd rodzi się potrzeba poważnego potraktowania Roku Wiary.

 

Papież w kolejnym punkcie swego listu uważa, że ważne będzie w tym Roku przypomnienie historii naszej wiary, w której przeplatają się niezgłębiona tajemnica świętości i grzechu. W tym okresie będziemy kierować swój wzrok ku Jezusowi Chrystusowi, „który w wierze przewodzi i ją wydoskonala" (Hbr 12, 2). Przez konkretne przykłady z Pisma Św., papież przedstawia nam jak wielkie czyny (np. Maryi) dokonują się przez wiarę, że to wiara jest źródłem czynów, które podobają się Bogu.

 

Ostatni fragment listu poświęcony jest więziom, które łączą wiarę z miłością. W swoich rozważaniach Papież Benedykt pokazuje, że wyznawana wiara wpływa również na podejmowane działania. Przypomina, że wiara i uczynki potrzebują siebie nawzajem. Tylko dzięki wierze jesteśmy w stanie w potrzebującym rozpoznać twarz Chrystusa.

 

Podobne artykuły

Komentarze